مطب در روز شنبه دوم مرداد سال ۱۴۰۰ باز می باشد. مطب روزهای دوشنبه چهارم مرداد و نیز چهارشنبه بعد از آن ۱۳مرداد ۱۴۰۰ تعطیل است.

مطب در روز شنبه دوم مرداد سال 1400 باز می باشد.

مطب روزهای دوشنبه چهارم مرداد و نیز چهارشنبه بعد از آن 13مرداد 1400 تعطیل است.

آخرین اطلاعات مطب

نمایش کامنت ها مسدود شده